Telefoon: 0489 10 80 89

Disclaimer

ALGEMEEN

Deze website is eigendom van Aendekerk Immobiliën bv, handeldrijvende onder de benaming “Contractmakers”, hierna “Contractmakers”.
Het gebruik van de website, evenals iedere andere dienst aangeboden door Contractmakers, is onderworpen aan de hierna opgenomen algemene voorwaarden.
Het begrip “dienst” zoals in deze algemene voorwaarden gebruikt, verwijst naar het geheel van – bezoek en/of gebruik van – de website, evenals iedere andere op of via de website door Contractmakers aangeboden dienst.
Je wordt geacht kennis te nemen en de algemene voorwaarden zonder enig voorbehoud te aanvaarden.

CONTACTGEGEVENS

Onze maatschappelijke zetel is gelegen te B-3640 Kinrooi, Venlosesteenweg 56.
Ons telefoonnummer is +32 89 30 36 76 en je kan ons per e-mail bereiken op het e-mailadres [email protected]. Ons ondernemingsnummer is BE0809. 840.231.
Door de toegang tot en het gebruik van onze website verklaar je je akkoord met onderstaande voorwaarden.

GEBRUIK VAN DE DIENST

Je moet 18 jaar of ouder zijn om de dienst te mogen gebruiken. Minderjarigen die gebruik wensen te maken van de dienst, moeten begeleid worden door minstens één van hun ouders. Contractmakers is in geen geval aansprakelijk indien minderjarigen de dienst gebruiken zonder ouderlijk toezicht.
Gebruik van de dienst is op eigen risico. De dienst wordt geleverd op een “as is” en “as available” basis.
Als gebruiker van de dienst verklaar je de hierna volgende verboden te begrijpen en te aanvaarden:

 1. Het is niet toegelaten gebruikersnamen, paswoorden, e-mail adressen of andere persoonlijke data van gebruikers te verzamelen en/of gebruiken, voor welk doel dan ook.
 2. Het is, behoudens expliciete en voorafgaandelijke schriftelijke toelating van Contractmakers niet toegelaten “metatags” te gebruiken.
 3. Het is niet toegelaten de dienst te gebruiken voor ongeoorloofde publiciteit, inclusief via spam, kettingbrieven of ongewenste e-mails.
 4. Het is niet toegelaten om data mining, robots, screen scraping of gelijkaardige dataverzamelingshulpmiddelen te gebruiken op de dienst, uitgezonderd mits uitdrukkelijke en voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Contractmakers. Je mag niet “framen” en geen “framing technieken” gebruiken op gelijk welk onderdeel van de dienst zonder expliciete schriftelijke toelating daartoe.
 5. Het is niet toegelaten om een onderdeel van de dienst, het gebruik van de dienst, of de toegang tot de dienst te kopiëren, te vermeerderen, te reproduceren, te verkopen, door te verkopen of te exploiteren zonder uitdrukkelijke en voorafgaandelijke schriftelijke toelating van Contractmakers.
 6. Het is niet toegelaten om spam te uploaden of te posten.
 7. Het is niet toegelaten om wormen, virussen of enige andere code van destructieve aard te uploaden, posten of versturen.
 8. Het is niet toegelaten de dienst te wijzigen, aan te passen of te hacken of de website van een derde te wijzigen om te doen lijken alsof die geassocieerd is met de Dienst aangeboden door Contractmakers.
 9. Het is niet toegelaten de dienst te gebruiken voor om het even welk onwettig of ongeoorloofd doel. Je mag bij het gebruik van de dienst geen grenzen van de toepasselijke wetgeving (inclusief maar niet uitsluitend deze betreffende het auteursrecht en het databankenrecht) overschrijden.
 10. Het is niet toegelaten de dienst te gebruiken voor commerciële doeleinden; enkel privégebruik van de dienst is toegelaten.

Het is wel toegelaten een “hyperlink” te creëren vanop je eigen website naar de homepage van onze website. In het geval je een “deeplink” naar specifieke inhoud op de website wil creëren, dien je onze expliciete en voorafgaande toestemming te verkrijgen.

Je aanvaardt dat Contractmakers beroep mag doen op diensten van derden en “hostingpartners” om de nodige hardware, software, opslagruimte en het nodige netwerk en aanverwante technologieën te voorzien, noodzakelijk om de dienst te laten functioneren.

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

De website kan hyperlinks bevatten naar inhoud van derden of naar websites die beheerd worden door derden. Contractmakers heeft geen controle over de inhoud of andere karakteristieken van die websites of webpagina’s en kan niet verantwoordelijk/aansprakelijk worden gehouden voor de kwaliteit, noch voor de juistheid van de inhoud of andere karakteristieken van die websites. De beheerders van die websites zijn als enige verantwoordelijk voor het naleven van de wetgeving en reglementeringen die betrekking hebben op de producten en/of diensten die zij aanbieden op of via hun website, waaronder maar niet uitsluitend de reglementering betreffende de bescherming van de consument, verkoop op afstand, wetgeving in verband met prijzen, enz.

BETROUWBAARHEID VAN DE INFORMATIE OP DE WEBSITE

Hoewel er gestreefd wordt naar betrouwbaarheid, actualiteit, volledigheid en nauwkeurigheid bij de informatie en andere inhoud die je kan terugvinden op of via de dienst, kunnen wij in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade, in het bijzonder materiële, immateriële of ander schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie en andere inhoud van de dienst. Hetzelfde geldt met betrekking tot van of via de dienst gedownloade bestanden.
In het bijzonder doen wij al het mogelijke om de vastgoedadvertenties op onze website regelmatig bij te werken. Wij kunnen echter niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten in de inhoud van de advertentie of ingeval het vastgoed niet meer zou beschikbaar zijn op het moment dat je de advertentie bekijkt.
De advertentie vormt in geen geval een aanbieding in de juridische zin van het woord. Wij raden je bijgevolg ten stelligste aan om, voordat u een beslissing neemt (aankoop, huur,…) omtrent het vastgoed, contact met ons op te nemen om persoonlijk te controleren of de informatie en de beschikbaarheid van het vastgoed correct en up-to-date zijn. De informatie op onze website is altijd van voorlopige aard en moet altijd door ons worden bevestigd, in het bijzonder maar niet uitsluitend wat de vraagprijs betreft.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

“First party cookies” zijn cookies die wij op jouw computer plaatsen tijdens jouw bezoek aan onze website.

“Third party cookies” zijn cookies die derde partijen op jouw computer plaatsen wanneer je onze website bezoekt. Onze onderneming heeft niet steeds controle over hoe deze derden de cookies gebruiken. Je kan hiervoor meer informatie terugvinden op de website van de desbetreffende derde (zie ook hierboven).

Hoe lang bewaren we cookies?

Claudia Aendekerk en Herman Aendekerk  behouden uitdrukkelijk het auteursrecht op hun websites. De inhoud van deze website, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, lay-outs, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden, video’s e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Contractmakers of rechthoudende derden.
Alle gegevensverzamelingen van de dienst vallen onder de wettelijke bescherming aangaande databanken, dit zowel wat betreft de structuur als de inhoud.
Contractmakers verleent jou als gebruiker van de dienst een niet-exclusieve, niet-overdraagbare en op ieder ogenblik herroepbare licentie om de website op één computer te openen, de inhoud van de dienst weer te geven en indien noodzakelijk te downloaden met als enig doel deze inhoud te raadplegen. Reproductie van de inhoud is enkel toegelaten onder volgende voorwaarden: als gebruiker mag je één kopij van de inhoud van de dienst afdrukken uitsluitend voor persoonlijk gebruik, op voorwaarde dat je daarbij de inhoud op geen enkele manier wijzigt en dat je alle vermeldingen van auteursrecht en oorsprong van de website behoudt. Met uitzondering van het bovenstaande, is het zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Contractmakers verboden om de op of via de dienst aangeboden informatie en inhoud op te slaan, te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.
Contractmakers, haar logo, iconen en handelsbenamingen vallen onder de wetgeving met betrekking tot naambescherming. Zij kunnen niet worden gebruikt in samenhang met enig ander product of dienst op een wijze die mogelijk verwarring kan stichten of op enige wijze Contractmakers in diskrediet kan brengen of anderszins benadelen.

AANGIFTE VAN INBREUK OP INTELLECTUELE EIGENDOM

Contractmakers beoogt te allen tijde het respect voor intellectuele eigendomsrechten. Houders van deze rechten kunnen te allen tijde Contractmakers inlichten indien zijn van oordeel zijn dat Contractmakers zelf of een gebruiker van de dienst van Contractmakers zijn of haar recht(en) miskent. Deze meldingen dienen ons via e-mail verstuurd te worden op volgend adres: [email protected].
Gelieve hierbij duidelijk de inhoud beschermd door intellectuele eigendomsrechten en de URL van de gegeven(s) op de website die geschonden werd(en) of inbreuk maken te vermelden, alsook voldoende gegevens na te laten die ons in staat stellen je te contacteren (adres, e-mailadres, telefoonnummer).

HET GEBRUIK VAN "COOKIES"

Tijdens je bezoek aan deze website kunnen er cookies oftewel kleine tekstbestanden op de harde schijf van je computer of mobiele apparaat geplaatst worden. Zij kunnen gebruikt worden om gebruikersvoorkeuren en bezoekersinformatie op te slaan en de website optimaal te laten functioneren. Ook kunnen zij gebruikt worden om trends in het gebruik van de website te volgen.
Deze cookies kunnen ook afkomstig zijn van derden (formuleer hier met welke cookies je werkt).
Je kan je internetbrowser zo instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat je een waarschuwing ontvangt bij de installatie van een cookie of dat de cookies na het surfen op de website weer van de harde schijf verdwijnen. Dat kan in de instellingen van je browser (via de help-functie). Houd er rekening mee dat het mogelijk is dat bepaalde grafische elementen niet correct worden weergegeven of dat bepaalde applicaties niet zullen functioneren zonder het accepteren van cookies.

COOKIES VIA GOOGLE ANALYTICS

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” om deze website te helpen analyseren m.b.t. het gebruik ervan. De informatie die door het cookie wordt gegenereerd, wordt overgebracht naar en door Google. Ze kan worden opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal je IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

DISCLAIMER

De informatie op deze website is van algemene aard en heeft een louter informatief karakter. Ze mag niet beschouwd worden als een persoonlijk, professioneel, financieel of juridisch advies. Contractmakers streeft ernaar deze informatie zo juist en volledig mogelijk weer te geven en tijdig bij te werken. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen. Deze zal Contractmakers steeds zo snel mogelijk rechtzetten.
Je aanvaardt en verklaart dat Contractmakers niet aansprakelijk kan en zal gesteld worden voor enige directe of indirecte schade, incidentele of bijzondere schade, gevolgschade of occasionele schade, inclusief maar niet uitsluitend, te vergoeden schade voor winstderving, goodwill, gebruik, gegevens- of ander onlichamelijke verliezen, ingevolge:

 1. storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische dienstverlening of informatie verkregen via de dienst;
 2. virussen die, ondanks de voorzorgsmaatregelen, voorkomen op de website;
 3. een fout en/of nalatigheid begaan door werknemers en/of aangestelden van Contractmakers, behoudens eventuele deontologische aansprakelijkheid bij inbreuk op de plichtenleer van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars.
 4. frauduleuze vervalsing van gegevens door derden, ingevolge niet toegelaten binnendringen van de website;
 5. verklaringen of gedragingen van een derde op de website;
 6. de onmogelijkheid om de dienst te gebruiken;
 7. niet toegelaten toegang tot of wijziging van uw transmissie of gegevens;

Indien je onjuistheden vaststelt, kan je ons hier altijd over te contacteren. De inhoud van deze website (inclusief links) kan op ieder ogenblik worden aangepast, gewijzigd of aangevuld worden zonder enige voorafgaande kennisgeving of mededeling.

ANDERE VOORWAARDEN, TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

Indien Contractmakers enig recht of een bepaling (voortvloeiend) uit deze algemene voorwaarden niet uitoefent, betekent dit in geen geval dat Contractmakers afstand doet van dat recht of die bepaling.
Ingeval één of meerdere aspecten van deze algemene voorwaarden, geheel of gedeeltelijk onafdwingbaar (lijken), raakt dit niet aan de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.
In het geval van een conflict tussen deze algemene voorwaarden en mogelijke bijzondere voorwaarden van toepassing op bepaalde diensten geleverd door Contractmakers, al dan niet via de dienst, dan zullen die bijzondere voorwaarden van toepassing zijn.
De huidige algemene voorwaarden worden beheerst door Belgisch recht.
Partijen komen overeen dat, in het geval van een betwisting met betrekking tot de dienst (inclusief de huidige algemene voorwaarden), enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waarbinnen het vastgoedkantoor gelegen is bevoegd zijn.